De Stichting stelt zich ten doel :

  • In de ruimste zin van het woord hulp te verlenen aan in het wild levende vogels die in nood verkeren.
  • Beschermde vogels die door ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of nalaten tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren.
  • De opvang zodanig in te richten dat de vogels zo spoedig mogelijk kunnen terugkeren naar de vrije natuur. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de dieren onnodige stress ervaren of letsel oplopen.
  • De opvang zo in te richten dat een vogel zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen na terugkeer in de vrije natuur.
  • Het geven van voorlichting over wilde flora en fauna en actief uitdragen, in het bijzonder aan personen die een dier ter opvang aanbrengen, dat de wilde flora en fauna en de natuurlijke processen die daarbij horen, niet verstoord mogen worden.

Missie

Hulp verlenen aan wilde vogels in nood

De Stichting stelt zich ten doel hulp in de ruimste zin te verlenen aan de in het wild levende vogels die in nood verkeren.

Het bestuur streeft ernaar om een goed uitgerust Vogelhospitaal te runnen waar de vogels volgens best practice behandeld worden in een omgeving die erop gericht is om hen zo snel mogelijk weer in vrijheid te stellen. Het Vogelhospitaal streeft hierbij naar autonomie, professionaliteit en continu├»teit.’