Algemene Spelvoorwaarden

||Algemene Spelvoorwaarden
Algemene Spelvoorwaarden2017-07-23T16:58:51+00:00

Op Facebook hebben wij een leuke actie lopen: “Raad de jonge vogels”.

Dit zijn de bijbehorende spelvoorwaarden.

Kijk op Facebook en doe mee!!

 1. Deze Algemene Spelvoorwaarden van Het Vogelhospitaal, gevestigd aan de Vergierdeweg 292 te (2026 BJ) Haarlem, hierna te noemen “Organisator”, zijn van toepassing op prijsvragen en op alle promotionele kansspelen, die door Organisator, eventueel in samenwerking met derden, worden georganiseerd.
 2. Ten aanzien van promotionele kansspelen is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing die op 1 januari 2014 in werking is getreden. Organisator verklaart te allen tijde te zullen handelen conform het bepaalde in de Gedragscode.
 3. Deelname aan de actie houdt acceptatie van de spelvoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze spelvoorwaarden zal in overweging genomen worden. De algemene spelvoorwaarden zijn te vinden op http://www.vogelhospitaal.nl/. Organisator kan te allen tijde deze algemene spelvoorwaarden wijzigen. Op deze spelvoorwaarden en de actie is Nederlands recht van toepassing.
 4. De ‘Raad de jonge vogels’ actie loopt van 13 mei t/m 31 augustus 2017. Er kan aan meerdere rondes deelgenomen worden. Organisator trekt aan het eind van de actie 10 winnaars. De te winnen prijzen zijn het bijwonen van een vrijlating van een vogel door Het Vogelhospitaal of een vogelexcursie in de Hekslootpolder. Deelnemers maken kans op een prijs door de juiste vogel op de getoonde foto te raden en €2 te doneren aan Organisator.
 5. Deelname staat open voor een ieder. Deelnemers dienen minimaal 18 jaar te zijn. Deelnemers onder de 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger te hebben gekregen voor deelname aan de desbetreffende actie. Indien blijkt dat die toestemming niet is gegeven, kan Organisator ervoor kiezen om de prijs niet uit te keren, tenzij de deelnemer alsnog aantoont toestemming te hebben verkregen. Organisator heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen. Organisator heeft het recht om een deelnemer van een actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen. Als deelnemer wordt niet gekwalificeerd een natuurlijke persoon die middels een derde partij/tussenpersoon deelneemt aan een actie. Organisator behoudt zich het recht voor om dergelijke personen/partijen uit te sluiten van deelname. Organisator kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.
 6. De winnaars zullen aan het eind van de actie worden aangewezen door een onafhankelijke derde of door een onpartijdig computerprogramma, middels een trekking van de winnende deelnemers uit het totaal van geldige deelnemers. De aanwijzing van de winnaars van prijzen uit de deelnemers geschiedt op onpartijdige wijze. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs. Organisator stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin zij op dat moment verkeren. Organisator is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen. Indien er meerdere exact gelijke prijzen zijn te winnen, keert Organisator slechts één prijs per telefoonnummer, e-mailadres dan wel woonadres uit. De prijswinnaars zullen binnen uiterlijk 3 maanden na de beëindiging van de actie persoonlijk op de hoogte worden gesteld. De uitslagen zullen na te lezen zijn op Facebook en de aangegeven website. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd. Organisator behoudt zich het recht voor om acties wegens overmacht op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de winnende deelnemers.
 7. De deelnemer geeft door deel te nemen aan de actie toestemming aan Organisator om alle gegevens te verzamelen, op te slaan in een gegevensbestand en te verstrekken aan derden die Organisator noodzakelijk acht voor de organisatie van de actie en de uitreiking van de prijzen. De deelnemer erkent door deelname aan de actie op de hoogte te zijn van de inzameling, het opslaan en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van Organisator. De verzamelde gegevens worden eventueel gebruikt om de deelnemer kosteloos op de hoogte te houden van de producten en diensten van Organisator. Indien de deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van dergelijke informatie, dan kan de deelnemer dit laten weten aan Organisator middels een brief aan Het Vogelhospitaal, Vergierdeweg 292, 2026 BJ, Haarlem, onder vermelding van ‘registratie persoonsgegevens’. Iedere prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de actie, waaronder de uitreiking van de prijs, en geeft daarmee toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten. Deelnemers verklaren zich akkoord met het publiceren van een verslag inclusief foto’s in uitingen van Organisator.
 8. Organisator garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Organisator aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de acties deel te nemen.
 9. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) een actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen Organisator niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Organisator in het leven roepen. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de actie maakt. Eventuele kosten voor deelname worden vermeld bij de aankondiging van de actie.
 10. Acties van Organisator zijn op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd of geassocieerd met Facebook. Facebook is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deelnemers.
 11. Als een deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de door Organisator georganiseerde acties, dan kan de deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Organisator kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan Het Vogelhospitaal, Vergierdeweg 292, 2026 BJ, Haarlem, onder vermelding van ‘klacht promotioneel kansspel’. Organisator zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, bestaat ten aanzien van promotionele kansspelen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit.